Wednesday, 30/09/2020 - 05:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Lê Lợi

Quyết định thành lập BTC GVDG cấp trường năm học 2017 - 2018

  PHÒNG GDĐT TP. CHÂU ĐỐC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
  

 

            Số: 207/QĐ -THLL                             Châu Phú B, ngày 23  tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường

Năm học 2017 – 2018

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

 

           

            Căn cứ kế hoạch số 201/KH-THLL, ngày 10/11/2017 của Trường Lê Lợi kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018;

            Xét năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ, giáo viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường của Trường Tiểu học Lê Lợi, gồm các ông ( bà ) có tên sau:

            1.Ông Trần Quốc Thuận                                Hiệu trưởng                Chủ tịch

            2.Ông Chung Hùng Dũng                              P.Hiệu trưởng            P.Chủ tịch

            3.Bà Hồ Thị Thu Oanh                                   P.Hiệu trưởng            Thành viên

            4.Bà Nguyễn Thị Dung                                  VT-HC                        Thành viên (Thư ký)

            4.Bà Lê Ngọc Phương Mai                           Kế toán                       Thành viên

           

            Điều 2. Ban tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch, đúng theo hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT  trong năm học  2017 – 2018.

            Điều 3. Các Ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                                       Hiệu trưởng

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 

 

                                                                                                 Trần Quốc Thuận

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

DANH SÁCH PHÂN CÔNG BAN TỔ CHỨC

HỘI THI GVTHDG CẤP TRƯỜNG

( Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-THLL ngày 23/11/2017 )

 
 

 

 

TT

HỌ & TÊN

NỮ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

 

1

 

Trần Quốc Thuận

 

 

 

Chủ tịch

PT ra đề ( 02 bộ đề ), in, coi thi, Giám khảo

 

2

 

Chung Hùng Dũng

 

 

x

 

P.Chủ tịch

 

In, coi thi, Giám khảo

 

3

 

Hồ Thị Thu Oanh

 

 

x

 

Thành viên

 

In, coi thi, Giám khảo

 

4

 

 

Lê Ngọc Phương Mai

 

x

 

Thành viên

 

In, coi thi

 

5

 

 

Nguyễn Thị Dung

x

 

Thành viên

 

In, coi thi

 

            Tổng kết danh sách có: 05 người./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 119
Tháng 09 : 662
Năm 2020 : 10.666