Wednesday, 30/09/2020 - 07:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Lê Lợi

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

 

PHÒNG GDĐT TP.CHÂU ĐỐC

 TRƯỜNG TH LÊ LỢI

Số: 201/KH-THLL       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Phú B, ngày  10  tháng  11  năm  2017
 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 
 
 

Căn cứ văn bản số 313/KH-PGDĐT ngày 13/09/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG tiểu học cấp tỉnh năm học 2017 – 2018;

Trường Tiểu học Lê Lợi lập kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA HỘI THI

Hội thi được tổ chức định kỳ hàng năm vào tháng 12 ( và có thể sớm hơn hoặc trể hơn tùy theo điều kiện, tình hình thực tế ) theo các mục đích và yêu cầu sau đây :

1. Mục đích Hội thi

a). Tuyển chọn, công nhận và vinh danh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện/ đồ dùng dạy học;

b). Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các trường tiểu học phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của ngành;

c). Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

a). Hội thi được tổ chức theo các môn học của Chương trình tiểu học hiện hành;

b). Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian tổ chức Hội thi:

1.1- Cấp trường : Tháng tháng 11& 12 hàng năm.

2. Địa điểm tổ chức thi giáo viên dạy giỏi: Tại Trường Lê Lợi.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỘI THI

1. Nội dung thi

a). Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;

b). Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp tiểu học, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành. Hình thức thi là bài viết tự luận về cách xử lí tình huống sư phạm cụ thể thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học. Bài tự luận ( 10 điểm ). Thời gian làm bài 45 phút.

c). Bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành. Hình thức thi  trắc nghiệm khách quan ( 10 điểm ). Thời gian 30 phút.

ð Nội dung đặt trọng tâm vào các văn bản chỉ đạo chuyên môn bao gồm :

  • Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GDĐT về chương trình giáo dục phổ thông;
  • Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GDĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và công văn số 10358/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá, xếp loại;
  • Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về Điều lệ trường tiểu học;
  • Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn đânhs giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
  • Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

d). Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Giáo viên dạy từ lớp 1 đến lớp 5 được giới hạn trong các môn Toán, Tiếng Việt và thêm các môn Khoa học, Lịch sử&Địa lí ( Lớp 4, 5 ).

Riêng giáo viên dạy chuyên các môn thì dạy 2 tiết ở 2 khối lớp khác nhau.

2. Hình thức thi

a). Giáo viên dự hội thi nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của Phòng GDĐT, Sở GDĐT.

- Bài thi trắc nghiệm khách quan (10 điểm) : mỗi câu có 4 phương án trả lời (a, b, c, d). Thời gian làm bài : 30 phút.

- Bài thi tự luận (10 điểm) : xử lí  tình huống sư phạm hoặc vấn đề liên quan đến đánh giá học sinh tiểu học. Thời gian làm bài: 45 phút.

b) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học theo phân phối chương trình tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết tự chọn 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Đây là các tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên phổ thông được dạy giới hạn trong các môn Tiếng Việt, Toán (đối với giáo viên dạy từ lớp 1 đến lớp 5) và thêm các môn Khoa học, Lịch sử&Địa lí (đối với giáo viên dạy lớp 4 và 5); giáo viên dạy chuyên Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh dạy 2 tiết ở 2 khối lớp khác nhau.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

1. Cấp trường

a) Đối tượng

Tham dự Hội thi GVDG tiểu học cấp trường là GV tiểu học đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

b) Điều kiện

Giáo viên tham gia Hội thi phải hội đủ 2 điều kiện

- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh, được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại C trở lên;

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

 

V. VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Thực hiện theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh An Giang.

Yêu cầu TTCM các tổ triển khai đầy đủ tinh thần hướng dẫn  này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                      

- 2 P.HTCM;

- Các TTCM;

- Lưu VT.            

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Quốc Thuận

 

 

           

FThời gian thi lý thuyết lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25/11/2017 ( Thứ bảy ) tại phòng học lớp 1A, 1B; sau khi họp  kết thúc chuyên đề khối 4.

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 119
Tháng 09 : 662
Năm 2020 : 10.666