Wednesday, 30/09/2020 - 06:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Lê Lợi

Thời Khóa Biểu Năm học 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 22 – LỚP 1A

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỊ LỆ THU

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Học vần

Mĩ thuật

Học vần

Âm nhạc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Thể dục

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Học vần

Đạo đức

Học vần

TNXH

Học vần

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Học vần

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Thủ công

 

Luyện toán

 

Luyện toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 35 – LỚP 1A

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỊ LỆ THU

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Mĩ thuật

Chính tả

Âm nhạc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Thể dục

Đạo đức

Tập đọc

TNXH

Tập đọc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Tập đọc

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Thủ công

Toán

Kể chuyện

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện toán

 

Luyện đọc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 22 – LỚP 1B

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Học vần

Học vần

Mĩ thuật

Học vần

Âm nhạc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Thể dục

Đạo đức

Học vần

TNXH

Học vần

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Học vần

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Thủ công

 

Luyện toán

 

Luyện toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 35 – LỚP 1B

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Đạo đức

Mĩ thuật

TNXH

Âm nhạc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Thể dục

Toán

Tập đọc

Toán

Tập đọc

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Thủ công

Toán

Kể chuyện

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện toán

 

Luyện đọc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 22 – LỚP 1C

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:   HỒ THỊ THANH TUYỀN

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Học vần

Đạo đức

Mĩ thuật

TNXH

Âm nhạc

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Thủ công

 

Luyện toán

 

Luyện toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 22 ĐẾN TUẦN 35 – LỚP 1C

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  HỒ THỊ THANH TUYỀN

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Đạo đức

Tập đọc

TNXH

Tập đọc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tập đọc

Toán

Mĩ thuật

Toán

Âm nhạc

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Thể dục

Thủ công

Toán

Kể chuyện

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện toán

 

Luyện đọc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 22 – LỚP 1D

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  HUỲNH MỸ LINH

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Học vần

Toán

Toán

TNXH

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Đạo đức

Thủ công

Mĩ thuật

Toán

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Thể dục

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện đọc

 

Luyện toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 35 – LỚP 1D

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  HUỲNH MỸ LINH

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Toán

Tập đọc

TNXH

Tập đọc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tập đọc

Thủ công

Toán

Toán

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Đạo đức

Luyện đọc

Mĩ thuật

Kể chuyện

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Thể dục

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện toán

 

Luyện đọc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 22 – LỚP 1Đ

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN HUỲNH THÙY DUYÊN

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Học vần

Âm nhạc

Học vần

Học vần

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Thể dục

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Học vần

Đạo đức

Học vần

TNXH

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Học vần

Toán

Toán

Toán

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Mĩ thuật

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện đọc

 

Luyện toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 35 – LỚP 1Đ

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN HUỲNH THÙY DUYÊN

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Âm nhạc

Chính tả

Tập đọc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Thể dục

Đạo đức

Tập đọc

TNXH

Tập đọc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Thủ công

Toán

Kể chuyện

Luyện đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Mĩ thuật

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện toán

 

Luyện đọc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 22 – LỚP 1E

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  LÊ THỊ THÚY HỒNG

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Học vần

Học vần

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Thể dục

Đạo đức

Học vần

TNXH

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Học vần

Toán

Toán

Toán

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Mĩ thuật

 

Luyện toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 35 – LỚP 1E

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  LÊ THỊ THÚY HỒNG

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Đạo đức

Âm nhạc

TNXH

Tập đọc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Thể dục

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Thủ công

Toán

Kể chuyện

Luyện đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện toán

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Mĩ thuật

 

Luyện đọc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Luyện viết

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 22 – LỚP 1G

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN QUỐC THÁI

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Học vần

Đạo đức

Âm nhạc

TNXH

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện đọc

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện viết

 

Luyện toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Mĩ thuật

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 35 – LỚP 1G

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN QUỐC THÁI

 

 

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Đạo đức

Tập đọc

TNXH

Tập đọc

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tập đọc

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Thể dục

Thủ công

Toán

Kể chuyện

Luyện đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Luyện đọc

 

Luyện toán

 

Tập viết

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Luyện toán

 

Luyện viết

 

Luyện đọc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Luyện viết

 

Mĩ thuật

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 2A

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  LÂM THANH HẰNG

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Mỹ thuật

Tập đọc

Âm nhạc

Thể dục

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Tập đọc

Chính tả

Thể dục

Chính tả

T. làm văn

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

SHĐT

L.từ & câu

Kể chuyện

Đạo đức

TNXH

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

 

 

Thủ công

Tập viết

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 2B

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

T. làm văn

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Tập đọc

Mỹ thuật

Toán

Âm nhạc

Thể dục

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Toán

Toán

Thể dục

Toán

Toán

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

SHĐT

L.từ & câu

Kể chuyện

Đạo đức

TNXH

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

 

 

Thủ công

Tập viết

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 2C

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỊ LỆ

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

T. làm văn

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Toán

Mĩ thuật

Kể chuyện

Âm nhạc

Thể dục

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

SHĐT

L.từ & câu

Thể dục

Đạo đức

TNXH

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

 

 

Thủ công

Tập viết

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 2D

 

NĂM HỌC : 2017 –  2018

 

GVCN:  LÊ VĂN ĐỨC

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

T. làm văn

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

SHĐT

L.từ & câu

Kể chuyện

Đạo đức

TNXH

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

 

 

Thủ công

Tập viết

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

                                                          

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 2Đ

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỊ NHỦ

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

T. làm văn

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Tập đọc

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

SHĐT

L.từ & câu

Kể chuyện

Đạo đức

TNXH

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

 

 

Thủ công

Tập viết

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 2E

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  TRẦN THỊ THANH KIỀU

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

T. làm văn

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

SHĐT

L.từ & câu

Kể chuyện

Đạo đức

TNXH

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

 

 

Thủ công

Tập viết

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 3A

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN : DƯƠNG HỒNG HẠNH

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tin học

Tập đọc

L.từ & câu

Chính tả

T.làm văn

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

Kể chuyện

Chính tả

TNXH

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

Tin học

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

Tập viết

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

TNXH

 

 

 

4

16 giờ ¨ 16 giờ 35

 

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 3B

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN : VÕ THỊ TRÚC LINH

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Tập đọc

L.từ & câu

Chính tả

T.làm văn

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tin học

Toán

Toán

Toán

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

Kể chuyện

Chính tả

TNXH

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

Tập viết

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

Tin học

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

TNXH

 

 

 

4

16 giờ ¨ 16 giờ 35

 

Thủ công

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 3C

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

                                                 GVCN : LÝ HOÀNG TUẤN                                

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Tập đọc

L.từ & câu

Chính tả

T.làm văn

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Kể chuyện

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tin học

Toán

Toán

Toán

Toán

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

Toán

Chính tả

TNXH

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

Tập viết

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

TNXH

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

Tin học

 

 

 

4

16 giờ ¨ 16 giờ 35

 

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 3D

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN : TĂNG CẨM TÚ

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Tập đọc

L.từ & câu

Chính tả

T.làm văn

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Kể chuyện

Toán

Toán

Toán

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

Tin học

Chính tả

TNXH

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

Tập viết

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

TNXH

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

Thủ công

 

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

Tin học

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 3Đ

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN : BÙI VĂN MẠNH

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tin học

Tập đọc

L.từ & câu

Chính tả

T.làm văn

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Toán

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

Kể chuyện

Chính tả

TNXH

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

Tin học

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

Tập viết

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

TNXH

 

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 3E

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN : LÂM HOÀNG YẾN

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Tập đọc

L.từ & câu

Chính tả

T.làm văn

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tin học

Toán

Toán

Toán

Toán

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tập đọc

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

Kể chuyện

Chính tả

TNXH

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

Tập viết

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

Tin học

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

TNXH

 

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

Thủ công

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 3G

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN :  LÊ THỊ KIM HOÀNG

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Tập đọc

L.từ & câu

Chính tả

T.làm văn

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Kể chuyện

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Tin học

Toán

Toán

Toán

Toán

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

Toán

Chính tả

TNXH

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

Tập viết

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

TNXH

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

Tin học

 

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4A

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  LÊ THỊ THANH TUYỀN

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

 

L.từ&câu

Tin học

2

7 giờ 40 ¨ 8 giờ 15

 

 

 

Toán

Tin học

3

8 giờ 20 ¨ 8 giờ 55

 

 

 

Địa lí

 

4

9 giờ 30 ¨ 10 giờ 5

 

 

 

Kĩ thuật

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Chính tả

Tập đọc

T.làm văn

T.làm văn

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ&câu

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Toán

Toán

Khoa học

Toán

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4B

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  TRỊNH THỊ BÉ HẰNG

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

L.từ&câu

Tin học

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

 

Toán

Tin học

 

3

8 giờ 20 ¨ 8 giờ 55

 

 

Địa lí

 

 

4

9 giờ 30 ¨ 10 giờ 5

 

 

Kĩ thuật

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Chính tả

Tập đọc

T.làm văn

T.làm văn

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ& câu

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Toán

Khoa học

Toán

Toán

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4C

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  PHAN THỊ ÁNH NGA

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

 

L.từ&câu

x

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

 

 

Toán

x

3

8 giờ 20 ¨ 8 giờ 55

 

 

 

Địa lí

Tin học

4

9 giờ 30 ¨ 10 giờ 5

 

 

 

Kĩ thuật

Tin học

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

T.làm văn

Toán

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ& câu

Toán

Toán

Khoa học

T.làm văn

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4D

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  HUỲNH THỊ VÂN THY

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

L.từ&câu

x

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

 

Toán

x

 

3

8 giờ 20 ¨ 8 giờ 55

 

 

Địa lí

Tin học

 

4

9 giờ 30 ¨ 10 giờ 5

 

 

Kĩ thuật

Tin học

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

T.làm văn

T.làm văn

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Thể dục

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ& câu

Toán

Khoa học

Toán

Toán

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4Đ

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  LÊ THỊ KIM ANH

 

                                                             

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

L.từ& câu

 

 

Tin học

2

7 giờ 40 ¨8 giờ 15

 

Toán

 

 

Tin học

3

8 giờ 20 ¨ 8 giờ 55

 

Địa lí

 

 

 

4

9 giờ 30 ¨ 10 giờ 5

 

Kĩ thuật

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Chính tả

Tập đọc

T.làm văn

T.làm văn

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ& câu

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Toán

Toán

Khoa học

Toán

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4E

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGÔ VĂN VUI

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

L.từ& câu

 

x

2

7 giờ 40 ¨8 giờ 15

 

 

Toán

 

x

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

 

Địa lí

 

Tin học

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

 

Kĩ thuật

 

Tin học

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Tiếng Anh

T.làm văn

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

T.làm văn

Tiếng Anh

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ& câu

Toán

Toán

Thể dục

Toán

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Thể dục

Âm nhạc

Khoa học

Mĩ thuật

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4G

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  HUỲNH THỊ KIM ĐÀO

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

L.từ& câu

 

Tin học

 

2

7 giờ 40 ¨8 giờ 15

 

Toán

 

Tin học

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

Địa lí

 

 

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

Kĩ thuật

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

T.làm văn

T.làm văn

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ& câu

Toán

Khoa học

Toán

Toán

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4H

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  TRỊNH HỒNG ĐIỆP

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

L.từ& câu

x

 

2

7 giờ 40 ¨8 giờ 15

 

 

Toán

x

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

 

Địa lí

Tin học

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

 

Kĩ thuật

Tin học

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

Tập đọc

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

Toán

Chính tả

Tập đọc

T.làm văn

T.làm văn

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

L.từ& câu

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

Lịch sử

Toán

Khoa học

Toán

Toán

5

16 giờ 40 ¨17 giờ 15

SHĐT

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5A

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  CAO XUÂN PHƯƠNG

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Âm nhạc

Chính tả

Tập đọc

T. làm văn

T. làm văn

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Tập đọc

Thể dục

Toán

Thể dục

Mĩ thuật

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Toán

Toán

L.từ & câu

Toán

Toán

 

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

L.từ & câu

Khoa học

Địa lí

Đạo đức

Lịch sử

 

6

 

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

Tin học

Khoa học

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

Tin học

Kể chuyện

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

Kĩ thuật

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5B

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  ĐOÀN THỊ HỒNG PHƯỢNG

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

T. làm văn

T. làm văn

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

Tập đọc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

Toán

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

Toán

Thể dục

L.từ & câu

Thể dục

Mĩ thuật

 

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

L.từ & câu

Khoa học

Địa lí

Đạo đức

Lịch sử

 

6

 

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

 

Khoa học

Tin học

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

 

Kể chuyện

Tin học

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

Kĩ thuật

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5C

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  CHÂU THANH DŨNG

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ

SHĐT

Thể dục

Tập đọc

Thể dục

Mĩ thuật

 

2

 

Tập đọc

Chính tả

Toán

T. làm văn

T. làm văn

 

3

 

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

4

 

Âm nhạc

Toán

L.từ & câu

Toán

Toán

 

5

 

L.từ & câu

Khoa học

Địa lí

Đạo đức

Lịch sử

 

6

10 giờ 45

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

x

Khoa học

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

x

Kể chuyện

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

Tin học

Kĩ thuật

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5D

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  LÊ THỊ THU

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

T. làm văn

T. làm văn

 

2

 

Tập đọc

Thể dục

Toán

Thể dục

Mĩ thuật

 

3

 

Toán

Toán

L.từ & câu

Toán

Toán

 

4

 

L.từ & câu

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

5

 

Âm nhạc

Khoa học

Địa lí

Đạo đức

Lịch sử

 

6

10 giờ 45

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

 

Khoa học

x

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

 

Kể chuyện

x

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

Kĩ thuật

Tin học

 

4

15 giờ 30 ¨ 16 giờ 5

 

 

 

 

Tin học

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5Đ

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  CHÂU XUÂN THẢO

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ

SHĐT

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

2

 

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

T. làm văn

T. làm văn

 

3

 

Toán

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

 

4

 

L.từ & câu

Toán

Toán

Toán

Toán

 

5

 

Lịch sử

Khoa học

L.từ & câu

Đạo đức

Địa lí

 

6

10 giờ 45

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

 

Khoa học

Tin học

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

 

Kể chuyện

Tin học

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

Kĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5E

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  NGUYỄN THỤY BẢO CHÂU

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

T. làm văn

T. làm văn

 

2

 

Tập đọc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

3

 

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

4

 

L.từ & câu

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

 

5

 

Lịch sử

Khoa học

L.từ & câu

Đạo đức

Địa lí

 

6

10 giờ 45

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

 

Khoa học

x

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

 

Kể chuyện

x

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

Kĩ thuật

Tin học

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

 

 

Tin học

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5G

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  LÊ THỊ THỦY TIÊN

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ

SHĐT

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

 

2

 

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

T. làm văn

T. làm văn

 

3

 

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

4

 

L.từ & câu

Toán

Toán

Toán

Toán

 

5

 

Lịch sử

Khoa học

L.từ & câu

Đạo đức

Địa lí

 

6

10 giờ 45

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

Tin học

Khoa học

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

Tin học

Kể chuyện

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

Kĩ thuật

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5H

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GVCN:  TỪ TẤN THỌ

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ

SHĐT

Chính tả

Tập đọc

T. làm văn

T. làm văn

 

2

 

Tập đọc

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật

 

3

 

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

4

 

L.từ & câu

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

5

 

Lịch sử

Khoa học

L.từ & câu

Đạo đức

Địa lí

 

6

10 giờ 45

 

 

 

 

SHL (lồng ghép GDNGLL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

x

Khoa học

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

x

Kể chuyện

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

Tin học

Kĩ thuật

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

Tin học

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : LÊ THỊ HẠNH

 

24 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

5E

5E

5E

5E

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

5G

5G

5G

5G

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

5H

5H

5H

5H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

x

x

x

x

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

x

x

x

x

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

4H

4H

4H

4H

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

4G

4G

4G

4G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

                                                      GV : TỪ KHẢ HỒNG                      

 

20 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

3E

3E

3E

3E

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

3G

3G

3G

3G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

4E

4E

4E

4E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : VĂN NGỌC THANH

 

24 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

5A

5A

5A

5A

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

5B

5B

5B

5B

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

5C

5C

5C

5C

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

5D

5D

5D

5D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

4A

4A

4A

4A

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

4C

4C

4C

4C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

                                        GV : PHẠM NGUYỄN THỊ MINH HÀ         

 

24 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

3A

3A

3A

3A

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

3B

3B

3B

3B

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

3C

3C

3C

3C

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

3D

3D

3D

3D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

x

x

x

x

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

x

x

x

x

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

4B

4B

4B

4B

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

4D

4D

4D

4D

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

                                                    GV : ĐOÀN VĂN BÌNH

 

21 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

5G

 

5G

 

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

5H

 

5H

 

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

1E

 

 

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

1G

5E

 

5E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

4H

2D

4H

2D

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

4G

4G

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

2E

 

2E

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : LÝ THỊ MỸ HỒNG

 

23 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

3C

 

3C

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

 

3D

 

3D

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

 

3A

 

3A

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

 

3B

 

3B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

4B

1D

4B

2A

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

4D

2A

4D

2B

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

4A

2B

4A

2C

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

4C

2C

4C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV :  ĐINH VĂN HIỀN

 

21 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

5C

3G

5C

3G

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

1A

5D

x

5D

x

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

1B

5A

5A

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

1C

5B

3E

5B

3E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

x

 

x

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

x

 

x

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

4E

 

4E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÂM NHẠC

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : CHIÊU HỒNG NHÂN

 

17 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

3C

5G

3G

 

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

3D

5H

x

 

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

3A

 

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

3B

5E

3E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

2D

 

2A

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

2B

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

2E

 

2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÂM NHẠC

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : HASANAH

 

19 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

 

 

1A

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

5A

 

1E

 

1B

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

5B

 

1G

 

1C

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

5C

 

 

 

1D

 

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

5D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

4H

 

4B

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

4G

 

4D

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

 

4A

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

4E

 

4C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN MĨ THUẬT

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : TRẦN NHƯ HẢO

 

18 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

 

 

 

5C

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

 

 

 

5D

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

 

 

 

5A

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

 

 

 

5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

2A

4B

2D

4H

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

2B

4D

4G

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

2C

4A

2E

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

4C

 

4E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN MĨ THUẬT

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

 

18 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

 

3G

1A

3C

5G

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

x

1B

3D

5H

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

 

1C

3A

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

 

3E

1D

3B

5E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

 

 

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

 

1E

 

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

 

1G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC ( ĐIỂM CQ2)

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

 

22 tiết/tuần

 

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

 

 

4G

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

 

 

4G

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

3E

 

 

4H

4E

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

3G

 

 

4H

4E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

5G

 

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

3E

5G

 

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

3G

5H

 

5E

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

 

5H

 

5E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC  (ĐIỂM CL4)

 

NĂM HỌC : 2017 – 2018

 

GV : TRẦN TRỌNG DIỄM PHƯỢNG

 

24 tiết/tuần

 

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

THƯ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

1

7 giờ ¨7 giờ 35

SHĐT

 

 

4B

4A

 

2

7 giờ40 ¨8 giờ 15

3A

 

 

4B

4A

 

3

8 giờ 20 ¨8 giờ 55

3B

 

 

4D

4C

 

4

9 giờ 30 ¨10 giờ 5

3C

 

 

4D

4C

 

5

10 giờ 10 ¨10 giờ 45

3D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

 

3D

 

3G

CHIỀU

1

13 giờ 30 ¨14 giờ 5

 

3A

5C

 

5B

 

2

14 giờ 10 ¨14 giờ 45

 

3B

5C

 

5B

 

3

14 giờ 50 ¨15 giờ 25

 

3C

5A

 

5D

 

4

16 giờ 00 ¨16 giờ 35

 

3D

5A

 

5D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 119
Tháng 09 : 662
Năm 2020 : 10.666